Go back to the home page

Cover (click for back-side)

Upload a cover...

Film details

Movie: Godzilla 1-08, Son Of Godzilla
Year: 1967
US Box Office: Not Available
Director(s): Jun Fukuda
Writer(s): Shinichi Sekizawa, Kazue Shiba
Producer(s): Tomoyuki Tanaka
Star(s): Akihiko Hirata, Akira Kubo, Seishiro Kuno, Susumu Kurobe, 'Little Man' Machan, Bibari Maeda, Kenichiro Maruyama, Haruo Nakajima, Wataru Omae, Seiji Onaka, Kenji Sahara, Yasuhiko Saijo, Kazuo Suzuki, Tadao Takashima, Chotaro Togin, Yoshio Tsuchiya, Osman Yusuf
Genre: Sci-Fi
Time: 84
Country(ies): Japan
Language(s): Japanese
Publisher(s): Not Available
:Internet Movie Database Details and Reviews.

User rating

No one has rated this movie at this time.

Reviews

No reviews are available for this movie at this time.

Posts mentionning this film

No cross references are available about this movie at this time.

Movie references

There is no material associated to this movie at this time.

Sequels/Prequels